Kinh tế công cộng

Kinh tế công cộng nghiên cứu hành vi của khu vực công cộng, hay của Chính phủ, khi can thiệp vào nền kinh tế thị trường, nhằm giải quyết các câu hỏi cơ bản của kinh tế học từ giác độ lợi ích xã hội.


Kinh tế học nghiên cứu sự khan hiếm nguồn lực và cách thức xã hội lựa chọn việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực khan hiếm đó. Cũng giống như các nhành kinh tế học khác Kinh tế Công cộng xem xét việc trả lời bốn câu hỏi cơ bản của kinh tế học: Sản xuất cái gì ? Sản xuất như thế nào ? Sản xuất cho ai ? Và các quyết định kinh tế được đưa ra như thế nào ? Nhũng cách tiếp cận là từ góc độ chính phủ, hay vai trò của khu vực công cộng nhằm giải quyết các câu hỏi đó.


Các thuật ngữ liên quan

A
An sinh xã hội cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
B
Bảo hiểm xã hội cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
C
Cán cân thanh toán Chi phí tư nhân biên cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
D
Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp tư nhân Đường bàng quan Độ thỏa dụng biên cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
E
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
F
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
G
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
H
Hàng hóa công cộng Hàng hóa cá nhân cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
I
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
K
Kết cấu hạ tầng Khả năng sản xuất cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
L
Lựa chọn công cộng Lợi ích ngoại ứng biên cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
M
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
N
Ngân hàng thế giới Ngân hàng trung ương Ngân sách nhà nước cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
O
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
P
Phúc lợi xã hội cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
Q
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
R
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
S
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
T
Tỷ xuất thay thế biên Tỷ xuất chuyển đổi biên Tỷ xuất thay thế kỹ thuật biên Thành phần kinh tế cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
U
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
V
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
W
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
X
Xóa đói giảm nghèo cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
Y
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
Z
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content
cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content cell-content


Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License