Kinh tế học chính trị

khoa học nghiên cứu những mặt chung nhất, cơ bản nhất của hệ thống quan hệ sản xuất xã hội trong mối quan hệ với lực lượng sản xuất, tức là những quan hệ giữa người với người được hình thành trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất; nghiên cứu các quy luật kinh tế của sự hoạt động và phát triển các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử. Là một ngành khoa học có tính giai cấp sâu sắc, các đại biểu của nó bao giờ cũng thể hiện những lợi ích và hệ tư tưởng của một giai cấp nhất định. Người ta phân biệt KTHCT tư sản, KTHCT tiểu tư sản và KTHCT vô sản. Mac K. (K. Marx) và Enghen F. (F. Engels) đã thực hiện một bước ngoặt cách mạng trong KTHCT, cũng như trong khoa học xã hội nói chung. Các ông đã tiếp thu một cách sáng tạo tất cả những gì ưu tú đã được tạo ra trong tư tưởng xã hội trước mình, xây dựng nền KTHCT vô sản thật sự khoa học. Lênin V. I. (V. I. Lenin) đã phát triển sáng tạo và làm phong phú thêm lí luận của KTHCT, đưa nó lên một giai đoạn phát triển mới. Ngày nay trong điều kiện mới của thế giới, KTHCT lại tiếp tục được phát triển để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.


Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License