Kinh tế lượng

Econometrics


Chuyên ngành trong kinh tế học tìm cách đo lường và ước lượng về mặt thống kê mối quan hệ giữa các biến số kinh tế

(Vì vậy môn khoa học này còn được gọi là khoa kinh trắc - tức là đo lường kinh tế)


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License