Kinh tế phát triển so sánh

Hệ thống kinh tế là tập hợp các cơ chế và thể chế trong việc ra quyết định và thực hiện những quyết định có liên quan đến sản xuất, thu nhập, tiêu dùng trong một khu vực nhất định. Hệ thống kinh tế có nghĩa là tổ chức của nền kinh tế.
Chi tiết...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License