kinh tế vi mô

Microeconomis


Kinh tế học vi mô là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, đề cập đến những hoạt động của những đơn vị riêng rẽ, nghiên cứu về hành vi của các chủ thể riêng biệt như người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh, trên thực tế là bất cứ cá nhân hoặc thực thể nào có vai trò quyết định trong sự vận hành của nền kinh tế, đi sâu vào nghiên cứu giải thích việc ra quyết định cũng như thực hiện quyết định của các chủ thể kinh tế. KTHVM chủ yếu tập trung vào sự cân bằng của các thị trường hàng hoá cụ thể trong khi giả thiết hệ thống thị trường cân bằng tổng thể.XEM THÊM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License