Lập kế hoạch có sự tham gia

Lập kế hoạch có sự tham gia là thực hiện quá trình có sự tham gia nhiều bên trong việc thực hiện các khâu của quá trình lập kế hoạch

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License