Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng

Lập kế hoạch có sự tham gia là thực hiện quá trình có sự tham gia nhiều bên trong việc thực hiện các khâu của quá trình lập kế hoạch


Các bên tham gia lập kế hoạch phát phát triển

tamgiacphattrienKHPT-1.jpg

Vai trò

  • Bản kế hoạch có chất lượng cao hơn
  • Nâng cao trách nhiệm của các bên, sự sáng tạo của cấc bên trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch
  • Hoạt động đầu tư đi đúng hướng hơn, thỏa mãn nhu cầu nhiều bên trong hoạt động KT-XH
  • Áp dụng phương pháp kế hoạch mới có nhiều cơ sở khoa học hơn → kế hoạch đáp ứng nhu cầu thị trường

Quy trình (các bước) lập kế hoạch có sự tham gia

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License