Mười nguyên lý kinh tế học

CON NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO ?

  • Nguyên lý 1: Con người đối mặt với sự đánh đổi
  • Nguyên lý 2: Chi phí của một thứ là cái mà bạn từ bỏ để có được nó
  • Nguyên lý 3: Con người duy lý suy nghĩ tại điểm cận biên
  • Nguyên lý 4: Con người phản ứng với các kích thích

CON NGƯỜI TƯƠNG TÁC VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO ?

  • Nguyên lý 5: Thương mại có thể làm cho mọi người đều được lợi
  • Nguyên lý 6: Thị trường thường là một phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế
  • Nguyên lý 7: Đôi khi chính phủ có thể cải thiện được kết cục thị trường

NỀN KINH TẾ VỚI TƯ CÁCH MỘT TỔNG THỂ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO ?

  • Nguyên lý 8: Mức sống của một nước phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nước đó
  • Nguyên lý 9: Giá cả tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền
  • Nguyên lý 10: Xã hội đối mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp

Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License