Một số giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển KT-XH ở Việt Nam

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.

Phương hướng và mục tiêu huy động vốn

Đại hội IX của ĐCS Việt nam (2001) đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 – 2010. Mục tiêu cụ thể cả chiến lược là đưa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 2000; ổn định kinh tế vĩ mô; cán cân thanh toán quốc tế lành mạnh và tăng dữ trữ ngoãi tệ; bội chi ngân sách, lam phát, nợ nước ngoài được kiểm soát trong giới hạn an toàn và tác động tích cực đến tăng trưởng. Để đạt được các mục tiêu của chiến lược, tích lũy nội bọ ít nhất phải đạt trên 30%. Trong phương hướng, xác định tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 7,5% dự kiến tỷ lệ đầu tư cho GDP khoảng 31-32% tương đương 59-61 tỷ USD, trong đó nguồn vốn trong nước chiếm 2/3. Để đạt được các mục tiêu trên, việc phát huy cao độ nguồn vốn trong nước, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn bên ngoài và sử dụng chúng có hiệu quả là hết sức cần thiết. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội một cách phù hợp, để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nương vốn, cần đề xuất và thực hiện các giải pháp hết sức cụ thể, đồng bộ.


Thể loại: Cần bổ sung

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License