Mô hình công nghiệp hóa cổ điển

Đặc điểm lịch sử xuất phát của mô hình

  • Những nước như Anh, Pháp có quy mô lãnh thổ và dân số tương đối là lớn → cơ sở để phân công lao động XH trong phạm vi quốc gia
  • Những nước dẫn đầu TG về sự tiến bộ KH-CN → quá trình CNH không thể vay mượn (dựa vào) công nghệ từ bên ngoài cũng như không lệ thuộc vào công nghệ bên ngoài
  • Quan hệ KTQT lúc này còn hạn chế → mức độ ảnh hưởng TG đối với CNH & CDCC là không lớn
  • Nguồn tài nguyên là tương đối phong phú đa dạng → đáp ứng được nhu cầu của giai đoạn đầu của CNH
  • Những nước này có nguồn bổ sung quan trọng về nguyên liệu, nguồn lao động và thị trường từ hệ thống các nước thuộc địa

Đặc điểm về vốn

  • Quá trình CNH đòi hỏi vốn nhiều
  • Trong mô hình cổ điển vốn không gây ra áp lực lớn → không gây ra những mất cân đối trầm trọng về vốn
  • Vốn chủ yếu dựa vào từ nguồn vốn tích lũy trong nước (NN) và nguồn vốn từ các thuộc địa

Đặc điểm về CDCC ngành

Chuyển dịch tuần tự, từ từ từng bước

CN nhẹ → CN nặng → GTVT, bưu điện → các ngành dịch vụ khác


Đặc điểm về chuyển dịch lao động

LĐ từ NN chuyển sang CN theo xu hướng chung, tuy nhiên giá trị chuyển dịch này không gây ra những căng thẳng về vấn đề thất nghiệp. Vì:

  • Quá trình chuyển dịch diễn ra từ từ
  • LĐ ở các quốc gia này di cư sang những vùng đất mới nên không gây ra những căng thẳng về lao động và việc làm ở trong nước
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License