Mô hình Công nghiệp hóa kiểu hỗn hợp

Mô hình CNH của Nhật Bản = hiện đại + cổ điển


Đặc điểm về điệu kiện lịch sử xuất phát của mô hình

  • Cách mạng công nghiệp thành công và tạo ra thời đại CN mới
  • Nguy cơ bị chủ nghĩa thực dân thôn tính nên sự lựa chọn CNH coi như một tất yếu
  • Thông thường quá trình CNH diễn ra một cách tự nhiên, nhưng ở Nhật Bản là sự bắt buộc CNH nếu không muốn bị thôn tính

Về bản chất giống với mô hình cổ điển & có một số đặc điểm như sau:

Quá trình CNH bao gồm các giai đoạn:

  • GĐ1: Xk nông sản và sản phẩm thô (NB thực thi chiến lược này trong 20 năm). Dựa trên công nghệ sử dụng nhiều lao động, tiết kiệm đất NN và coi NN&CN là hai trụ cột của tăng trưởng
  • GĐ2: Thay thế hàng NK (NB thực thi chiến lược này đến thập niên 1960s)
  • GĐ3: Hình thành các ngành CN hướng về XK, trước hết là CN nhẹ

Về chuyển dịch cơ cấu: Chuyển dịch từ những ngành CN truyền thống bắt đầu từ CN nhẹ (như tơ sợi), CN dệt may, chế biến nông sản và sau đó là CN nặng

Vốn cho Công nghiệp hóa: chủ yếu là vốn trong nước có một phần vốn và công nghiệp bên ngoài từ Mỹ


Vai trò của Chính phủ:

  • Mở đường và tạo động lực: Chính phủ lập ra bộ CN để thực hiện chức năng phát triển CN & NN, đầu tư phát triển ngành CN nặng và thúc đẩy sự phát triển của tiến bộ kỹ thuật trong CN nhẹ.
  • Dẵn dắt CN phát triển: Thể hiện là Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển 10 năm đầu và nhấn mạnh vào vai trò của NN đối với sự phát triển CN và vai trò của kế hoạch là định hướng sự phát triển của CN. Trong chính sách này nhấn mạnh vào khu vực tư nhân và nhấn mạnh vào sự phân bổ các nguồn lực và lĩnh vực được ưu tiên nhằm tạo hiệu ứng lan toả
  • Nhập khẩu công nghiệp tiên tiến từ bên ngoài
  • Xây dựng chính sách về giáo dục, đạo tạo
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License