Mô hình Công nghiệp hóa kiểu rút ngắn hiện đại

Đây là mô hình của các nước CNH mới

Xét về bản chất giống như mô hình CNH hỗn hợp của Nhật Bản vừa là thị trường tự do vừa có sự can thiệp của chính phủ.
Nhưng khác với mô hinh hỗn hợp đất là mô hình CNH dựa vào lợi thế so sáh để hướng ra thị trường quốc tế.


Đặc điểm của mô hình:

  • Chính phủ xác định định hướng phát triển kinh tế trong từng thời kỳ và được cụ thể hoá bằng các bước đi thích hợp
  • Về nguồn vốn: Dựa trên sự huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước. Ngoài nước dựa vào thu hút đầu tư trực tiêp nước ngoài (FDI) và vay nợ
  • Quá trình CNH chủ yếu được thực hiện bằng chiến lược hướng ra thị trường thế giới, XK sản phẩm dựa vào lợi thế so sánh đồng thời thực hiện bảo hộ những sản phẩm cần thiết. Đầu ra song song hai chiến lược vừa hướng nội, vừa hướng ngoại

Quá trình CNH ở các nước NICs diễn ra trong thập niên

  • GĐ1 - Bắt đầu CNH vào giai đoạn đầu những năm 1960s: XK hàng tiêu dùng dựa vào lợi thế so sánh về lao động và bảo hộ các ngành sản phẩm CN chế tạo nguyên liệu sản xuất đầu vào trung gian như CN hoá chất, CN luyện kim
  • GĐ2 - Thập niên 1970s: Xk sản phẩm của ngành CN nặng (đóng tầu, ôtô, sản phẩm điện tử) và bảo hộ những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao
  • GĐ3 - Xuất khẩu những sản phẩm có hàm lượng vốn và công nghệ cao
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License