Mô hình Công nghiệp hóa theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp

Vai trò của Chính phủ

  • Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động kinh tế thông qua cá chỉ tiêu pháp lệnh.
  • Nền kinh tế hoạt động dựa trên chế độ công cộng từ TLSX & các tổ chức kinh tế tồn tại dựa trên 2 hình thức quốc doanh và tập thể.
  • Lựa chọn CNH theo hướng ưu tiên phát triển CN nặng ngay từ giai đoạn đầu. Nguồn vốn cho CNH là dựa vào tích luỹ trong nước hoặc huy động viện trợ từ các nước XHCN

Giai đoạn đầu khi tiềm lực vững mạnh, CN nặng được ưu tiên phát triển. Những khu vực sản xuất hàng tiêu dùng, CN nhẹ & NN trì trệ → ảnh hưởng đến đời sống

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License