Ngụy biện sai nguyên nhân

causation fallacy


Sự liên tưởng như là nguỵ biên sai nguyên nhân (causation fallacy), còn có tên gọi mang tính ít kỹ thuật là từ latinh "post hoc, ergo propter hoc", nếu một người giả định sai rằng một sự kiện là kết quả một sự kiện khác chỉ đơn giản vì nó xảy ra trước sự kiện kia. Ví dụ Super Bowl được thảo luận trong sách của bạn là một ví dụ hay về sự nguỵ biện có lô gíc này.


hai ngụy biện mà các sinh viên kinh tế hay kinh tế gia thường phạm là "ngụy biện tổng thể", và "ngụy biện sai nguyên nhân". Ngụy biện tổng thể lấy 1 sự việc đúng, và quy cho thành một chân lý. Ví dụ, khi đi xem phim, nếu mọi người ngồi và ta đứng, thì ta sẽ thấy rõ hơn. Nhưng không thể vì sự việc này đúng, mà đưa ra chân lý rằng đi xem phim đứng thì thấy rõ hơn, vì nếu mọi người cùng đứng thì có khác gì mọi người cùng ngồi? Ngụy biện sai nguyên nhân là đưa ra những lý giải nhân quả không đúng. Đọc phần Lý Luận Giỏi để hiểu nhiều hơn về các loại ngụy biện thông dụng


Xem thêm


Thể loại: Chưa sắp xếp Cần bổ sung

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License