Nghiên cứu cơ bản

Nghiên cứu cơ bản bao gồm sự điều tra hệ thống nhằm hiểu biết một cách đầy đủ hơn về đối tượng được nghiên cứu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License