Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng gắn với những áp dụng tiềm tàng của kiến thức khoa học, thông thường là đối với các sản phẩm hoặc các quá trình thương mại.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License