Phần cứng của công nghệ

Phần cứng phản ánh kỹ thuật của phương pháp sản xuất. Kỹ thuật được hiểu là toàn bộ những điều kiện vật chất, bao gồm máy móc, trang thiết bị, khí cụ, nhà xưởng… do con người tạo ra để sử dụng trong quá trình sản xuất nhằm làm biến đổi các đối tượng vật chất cho phù hợp với nhu cầu của con người. Kỹ thuật là cơ sở vật chất quyết định tăng năng suất lao động. Kỹ thuật phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Sự phát triển về số lượng thường dẫn đến những thay đổi về chất của những kỹ thuật quan trọng đã dẫn đến sự thay đổi lớn lao về kỹ thuật sản xuất của một thời đại và được gọi là những cuộc cách mạng kỹ thuật

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License