Phần mềm của công nghệ

Phần mềm bao gồm ba thành phần: con người, thông tin và tổ chức

CN-phancungphanmem.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License