Phá giá kiểu lợi mình hại người

beggar-thy-neighbor devaluation


Một sự phá giá đồng tiền nhằm gia tăng xuất khẩu với tổn thất thuộc về nước khác. phá giá cũng có thể làm giảm lượng hàng nhập khẩu của một nước. Những kiểu phá giá như vậy thường dẫn đến các cuộc chiến thương mại.

A devaluation that is designed to cheapen a nation's currency and thereby increase its exports at the expense of other countries. Devaluation can also reduce a nation's imports. Such devaluations often lead to trade wars.

(Nguồn: FETP Economics Glossary)Xem thêm:


Người gửi: [*user sanguyen]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License