Phân biệt địa tô độc quyền và địa tô chênh lệch
Địa tô chênh lệch Địa tô độc quyền
Xuất phát điểm Tính chất không đồng đều của tài nguyên (trữ lượng, chất lượng, điều kiện khai thác) xác lập độc quyền khai thác tài nguyên
Định nghĩa Là phần chi phí tăng thêm so với địa tô tuyệt đối mà người khai thác tài nguyên trả cho chủ sở hữu tài nguyên xuất phát từ tính không đồng nhất về trữ lượng, chất lượng và điều kiện khai thác. Địa tô chênh lệch gắn với điều kiều kiện tự nhiên thuận lợi bị độc chiếm. Do vậy nó thuộc về chủ sở hữu tài nguyên. Trong đầu tư, để nhận được quyền khai thác ở những khu vực có trữ lượng tài nguyên nhiều hơn, chất lượng tốt hơn và điều kiện khai thác thuận lợi hơn, những người đấu thầu quyền khai thác sẵn sàng trả mức phí cao hơn. là số thu thặng dư mà các công ty khai thác tài nguyên có được do tạo được sự độc quyền trong khai thác. Từ đó xác lập giá cả độc quyền cho tiêu thụ
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License