Phân tích kỹ thuật

Technical analysis


Phân tích kỹ thuật là một dạng phân tích trên Thị trường chứng khoán, phương pháp phân tích này nghiên cứu cung và cầu của các chứng khoán được giao dịch trên Thị trường chứng khoán dựa chủ yếu vào thông tin về giá, khối lượng và tâm lí của nhà đầu tư trên Thị trường. Sử dụng chủ yếu các biểu đồ và các hình mẫu kỹ thuật, các chuyên viên phân tích cố gắng nhận dạng khuynh hướng biến động giá trên thị trường.

(Nguồn: FETP)


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License