Phát triển kinh tế theo chiều rộng

Phát triển kinh tế theo chiều rộng là sự tăng trưởng kinh tế nhờ vào việc tăng các yếu tố đầu vào của sản xuất như vốn, lao động và tài nguyên thiên nhiên


Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License