Quỹ đầu tư đại chúng

Quỹ đầu tư đại chúng là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác (kể cả bất động sản), trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

Quỹ đầu tư đại chúng thường phân biệt 2 loại:

  • Quỹ đóng: là quỹ đầu tư đại chúng mà các chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư;
  • Quỹ mở: là quỹ đầu tư đại chúng mà các chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License