Quản lý chi tiêu công cộng

Public Expenditure Management (PEM)


Quản lý chi tiêu công cộng (PEM) là một công cụ để quản lý việc sử dụng các nguồn lực hạn hẹp của xã hội cho các hoạt động công ích. Ba nguyên tắc quan trọng của PEM là kỷ luật tài khóa tổng thể, hiệu quả phân bổ nguồn lực và hiệu quả hoạt động. các nguyên tắc này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Nếu chú trọng đến nguyên tắc này mà bỏ qua nguyên tắc khác thì không thể đảm bảo công tác PEM có hiệu quả.

PEM cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn trụ cột của cơ chế điều hành quốc gia hiệu quả, đó là tính trách nhiệm, tính minh bạch, tính tiêu liệu và sự tham gia của xã hội. Có như vậy mới đảm bảo thực sự thu hút được toàn thể xã hội vào xây dựng, thực hiện và kiểm tra, giám sát các chương trình chi tiêu công cộng


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License