Quy luật tiêu dùng sản phẩm của Engel

Ngay từ cuối thế kỷ 19, một quy luật tiêu dùng thực nghiệm đã được Ernst Engel đề xướng. Quy luật này phản ánh mối quan hệ giữa thu nhập và phân phối thu nhập cho các nhu cầu tiêu dùng cá nhân. Đường Engel (Engel Curve) là một đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập và tiêu dùng cá nhân về một loại hàng hóa cụ thể. Đường Engel được minh họa dưới đây:

duongengel.jpg

Độ dốc của đường này ở bất kỳ điểm nào chính là xu hướng tiêu dùng biên của hàng hóa đó và cho thấy tỷ số thay đổi tiêu dùng do với thay đổi thu nhập, nó phản ánh độ co giãn của tiêu dùng một loại hàng hóa cụ thể đối với thu nhập dân cư E_(D/I). Bằng quan sát thực nghiệm, Engel đã nhận thấy rằng khi thu nhập của các gia đình tăng lên

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License