Quy trình từ trên xuống

Top-Down Process


Quy trình từ trên xuống bao gồm:

  • Xác định tổng nguồn lực có thể chi tiêu trong kỳ ngân sách (dựa trên khuôn khổ kinh tế vĩ mô hợp lí);
  • Xác định các hạn mức chi tiêu cho các ngành và địa phương tương ứng với thứ tự ưu tiên của Chính phủ


XEM THÊM

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License