Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quản lý phát triển

Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quản lý phát triển là thực hiện sự chia sẻ của người dân về quan điểm, ý tưởng, đánh giá, cung cấp nguồn lực cho việc thực hiện một HĐPT cụ thể

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License