Tổ chức phi chính phủ

Non-Governmental Organization - NGO


Hiện nay trên thế giới có hàng trăm tổ chức phi chính phủ hoạt động theo các mục đích, tôn chỉ khác nhau (từ thiện, nhân đạo, y tế, tôn giáo…) Nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ thưưòng nhỏ, chủ yếu dựa vào nguồn quyền góp hoặc sự tài trợ của các các Chính phủ.

Viên trợ NGO có những đặc điểm sau:

  • Phương thức viện trợ đa dạng, có thể là vật tư, thiết bị hoặc lương thực, thực phẩm, thuốc men, tiền mặc, quần áo…
  • Quy mô viện trợ nhỏ, từ vài ngàn đến vài trăm ngàn USD, nhưng thủ tục đơn giản, thực hiện nhanh, đáp ứng kịp thời những yêu cầu khẩn cấp (khắc phục thiên tai, dịch bệnh,…).
  • Khả năng cung cấp viện trợ và thực hiện viện trợ thất thường và nhất thời.
  • Ngoài mục đích nhân đạo, trong một số trường hợp còn mang màu sắc tôn giáo, chính trị khác nhau nên khó quản lý.

Viện trợ NGO thường là viện trợ không hoàn lại, trước đây loại việnt trợ này chủ yếu là vật chất, đáp ứng những nhu cầu nhân đạo như: cung cấp thuốc men cho các trung tâm y tế, chỗ ở và lương thực cho các nạn nhân thiên tai. Hiện nay, loại viện trợ này lại được thực hiện nhiều hơn bằng các chương trình phát triển dài hạn, có sự hỗ trợ của các chuyên gia thường trú như: huấn luyện những người làm công tác bảo vệ sức khỏe, thiết lập các dự án tín dụng, cung cấp nước sạch ở nông thôn, cung cấp dinh dưỡng và sức khỏe ban đầu…Xem thêm

  • Bài viết về Tổ chức phi chính phủ trên vi.wikipedia.org

URL: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_phi_ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7

  • Bài viết về NGO trên wikipedia.org (Eng)

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/NGONgười gưỉ: hanguyen-asg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License