Tấn công não

Brainstorming method


Tấn công não là phương pháp trưng cầu cho phép thu được những tư tưởng mới, những quyết định về một vấn đề nào đó nhờ sự sáng tạo của tập thể hoặc của một nhóm người trong quá trình một kỳ hội nghị được tiến hành theo các nguyên tăc nhất định.

Một đặc điểm có tính nguyên tắc của phương pháp là loại trừ sự phê phán và bất kỳ sự đánh giá nào đối với tư tưởng đang được nêu ra. Phương pháp này đi vào giải quyết hai nhiệm vụ chính:

  • Đề xuất những ý tưởng mới;
  • Phân tích và đánh giá tư tưởng đã nêu

Phương pháp này được tiến hành để giải quyết các tình huống có tính gay cấn, thiếu những quyết định sáng tạo, những tư tưởng mới, những quan điểm mới,… Đây là giai đoạn tìm ra con đường giải quyết vấn đề đã đặt ra.



Xem thêm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License