Tài khoản vãng lai

current account


Bao hàm tất cả doanh thu và chi mua hàng hóa và dịch vụ hiện được sản xuất, thu nhập từ đầu tư nước ngoài và những khoản chi chuyển giao không hoàn lại.

The amount that includes all sales and purchases of currently produced goods and services, income on foreign investments, and unilateral transfers.

(Nguồn: FETP Economics Glossary)Xem thêm


Người gửi: sanguyensanguyen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License