Tài nguyên hữu hạn

Tài nguyên hữu hạn là các loại tài nguyên có giới hạn nhất định về trữ lượng giảm dần cùng với quá trình khai thác, sử dụng của con người. Tài nguyên không thể tái tạo và nhóm tài nguyên có thể tái tạo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License