Tài sản quốc gia

Theo nghĩa rộng:
Tài sản quốc gia bao gồm:
- Tài nguyên thiên nhiên của đất nước
- Các loại tài sản được sản xuất ra
- Nguồn vốn con người

Theo nghĩa hẹp:
Tài sản quốc gia là tất cả các loại tài sản được sản xuất ra - toàn bộ của cải vật chất do lao động sáng tạo của con người được tích lũy lại qua thời gian theo tiến trình lịch sử phát triển của con người.

Theo cách phân loại của Liên hợp quốc (UN), tài sản quốc gia được chia làm 9 loại:
(1) công xưởng, nhà máy;
(2) trụ sở cơ quan, trang thiết bị văn phòng;
(3) máy móc thiết bị, phương tiện vận tải;
(4) cơ sở hạ tầng;
(5) tồn kho của tất cả các loại hàng hóa;
(6) các công trình công cộng;
(7) các công trình kiến trúc;
(8) nhà ở
(9) các cơ sở quân sự.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License