Thế giới thứ ba

Thuật ngữ Thế giới thứ 3 xuất hiện sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, dùng để chỉ các nước thuộc địa ở Châu Á, Châu Phi sau khi giành lại được độc lập từ các quốc gia ở Tây Âu. Sở dĩ được gọi là Thế giới thứ 3 là để phân biệt với Thế giới thứ 1 là các nước có nền kinh tế phát triển - đi theo con đường TBCN; những quốc gia này phần lớn tập trung ở Tây Âu nên còn được gọi là các quốc gia phía Tây. Thế giới thứ 2 là các nước có nền kinh tế tương đối phát triển - đi theo con đường XHCN; những quốc gia này tập trung phần lớn ở Đông Âu, nên còn được gọi là các quốc gia phía Đông.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License