The Inversion

THE INVERSION
(Đảo ngữ)


Trong tiếng anh đảo ngữ thường được sử dụng với mệnh đề nhấn mạnh thường gặp dạng đảo trạng từ lên đầu câu

Eg: She never eats out

==> Never does she eat out


I. ĐẢO NGỮ VỚI CÂU ĐIỀU KIỆN

a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “ should” thay hiện tại không xác định chỉ khả năng xáy ra ít hơn ở tương lai. Đảo “should” lên đầu câu thay “If”

Eg: If it should rain tonight, I will stay at home

==> Should it rain……….

b) Điều kiện loại 1 có sử dụng thời hiện tại hoàn thành

Lấy “should” thay “If” sao đó để nguyên thể hoàn thành với “have done” ở tất cả các ngôi

Eg: If she has finished the work, she can go home

==> Should she have finished ……….


Một số cách thành lập hình thức đảo ngữ:

  • With negative adverbs (trạng ngữ phủ định): Ta mang TN phủ định ra đầu câu và hoán chuyển động từ lên trước chủ ngữ

(never, hardly, no sooner, little, no longer, in no time, not only, rarely, seldom, nowhere, not until,…)

Eg:
He didn’t say a word —> Not a word did he say
We rarely go to cinema —> Rarely do we go to cinema

Đôi khi dùng nor, never thay thế cho not trong văn viết làm câu văn nhẹ nhàng hơn

Eg: Nor was that all

  • Để miêu tả 2 hành động cùng xảy ra 1 lúc (no sooner…than, scarely…when, hardly… when). Cấu trúc này thg dùng với quá khứ hoàn thành:…+ had + S + PII…+ S + Ved

Eg: No sooner had I gone out than it began to rain

  • With adverbs of manner ( phó từ chỉ cách thức): phó từ + trợ động từ + S + V

Eg: Beautyfully did she sing

  • With adverbs of time (phó từ chỉ thời gian):

Eg: Very often have we tried to do it

  • With adverbs of place ( phó từ chỉ nơi chốn): thường thì đặt phó từ lên trc + V + S

Eg: On the table stood a man

  • With now, thus, then, here, there: chỉ đc hoán chuyển khi CN là DT, ko hoán chuyển khi CN là đại từ

Eg:
There comes the bus = There it comes
→Now comes your turn = Now your turn comes

  • With only under/at/when/in:

Eg:
You can get success only under that condition
→ Only under that condition can u get success

  • With so that, such that:

Eg:
So beautyful is she that I love her
→ Such a clever boy is he that he can do this exercise easily

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License