Tính nhị nguyên của công nghệ

Tính nhị nguyên của công nghệ là sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống và hiện đại

Đối với nền kinh tế có quy trình công nghệ cao, hiện đại, đường đồng sản lượng có xu hướng cong hơn, phản ánh khả năng thay thế giữa các yếu tố ít hơn. Tính nhị nguyên chỉ ra điều kiện thuận lợi cho các nước đang phát triển, nếu biết kết hợp tốt giữa công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License