Trậ tự kinh tế thế giới mới

(New International Economic Order - NIEO)


Trật tự kinh tế quốc tế mới (New International Economic Order - NIEO)

Nghị quyết của Liên hiệp quốc năm 1974 về "Trật tự kinh tế quốc tế mới"

Thực chất của nghị quyết này là kêu gọi thành lập các tổ chức mà các thành viên tham gia có khả năng khống chế được đại bộ phận lượng cung một loại sản phẩm thô trên thị trường quốc tế. Và nếu tổ chức này có sự tham gia của những nước nhập khẩu phần lớn sản phẩm cũng loại này thì hiệu quả của giải pháp sẽ được nâng cao.

Nội dung hoạt động của những tổ chức này là ký các hiệp định nhằm xác định lượng cung sản phẩm thô trên thị trường quốc tế sao cho giữ được ổn định hoặc tăng giá hàng hóa.

Để tăng giá hàng hóa xuất khẩu cần phải hạn chế cung. Nếu nhu cầu thế giới đối với một mặt hàng ít thay đổi (nghĩa là cầu ít co dãn – đường cầu tương đối dốc) như thực tế xảy ra với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu nhiệt đới thì việc hạn chế cũng sẽ làm giá hàng tăng với tỷ lệ lớn hơn và tổng thu nhập xuất khẩu sẽ tăng.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License