Trái Phiếu

Bond


Trái phiếu là loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người phát hành) phải trả cho người nắm chứng khoán (người cho vay) một khoàn tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể, và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.

  • Trái phiếu chính phủ
  • Trái phiếu doanh nghiệp
  • Trái phiếu có thể chuyển đổi (thành cổ phiếu thường)
  • trái phiếu có thể mua lại
  • Trái phiếu có lãi suất ổn định
  • Trái phiếu có lãi suất thả nổi (theo lãi suất thị trường)
  • Trái phiếu chiết khấu (trả lãi trước, không trả lãi định kỳ
  • Trái phiếu có tài sản thế chấp khi phát hành
  • Trái phiếu không có tài sản thế chấp khi phát hành
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License