Triển khai

Triển khai đề cập tới các hoạt động kỹ thuật nhằm áp dụng nghiên cứu hoặc kiến thức khoa học vào các sản phẩm hoặc các quá trình. Một số nghiên cứu triển khai sẽ dẫn tới sự phát minh, đem lại những phương pháp hoặc những sản phẩm mới. Đồng thời đôi khi phát minh có thể đòi hỏi phải có sự triển khai. Việc áp dụng thương mại của phát minh là sự sáng chế.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License