Vai trò của các nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư trong nước


Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)


Viện trợ phát triển chính thức (ODA)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License